• قازاقستاندا 3D پرينتەرلەر شىعارىلماقشى
  • 3D پرينتەردىڭ جوبالىق نۇسقاسىن قازاقستاندىق ماماندار وسى جىلدىڭ ورتاسىنا دەيىن شىعارىپ ۇلگەرمەكشى. بۇل تۋرالى وبلىس اكىمى ەرىك سۇلتانوۆ حابارلادى. ونىڭ سوزىنشە زاۋىتـ..
  • ۋاقىتى: 01-02-2017؛   كورىلىم: 919؛   جولداۋشى: سارماي
جالپى 159 پارشا حابار؛   قازىر 1 -بەت؛   جالپى 16 بەت؛  
  • باس بەت
  • الدىڭعى بەت
  • كەلەرگى بەت
  • سوڭعى بەت
  •