قىزعىندى جاڭالىقتار  国际新闻
  • ۇشاق پەن تىك ۇشاق سوقتىعىسىپ 7 ادام قازا بولدى
  • جەكسەنبىدە يسپانيانىڭ مالوركا ارالىندا (بالەار ارالدارىنىڭ اۆتونومدى قاۋىمداستىعى) شاعىن ۇشاق تىكۇشاقپەن سوقتىعىستى. «جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنـ..
  • ۋاقىتى: 26-08-2019؛   كورىلىم: 185؛   جولداۋشى: سارماي
جالپى 119 پارشا حابار؛   قازىر 1 -بەت؛   جالپى 12 بەت؛  
  • باس بەت
  • الدىڭعى بەت
  • كەلەرگى بەت
  • سوڭعى بەت
  •