وسى حاباردى قولفوننان كورىڭىز
ا ق ش نىڭ فيلادەلفيا قالاسىندا وق شىعارۋ ۋاقيعاسى تۋىلدى
  • ۋاقىتى: 2019-08-16
  • جولداۋشى: سارماي
  • كورىلىم : 63 رەت
  • قاينار: جۇڭگو قازاق راديو تورابى
  • باعالاۋ : 0 پارشا

شينحۋا تورابىنىڭ حابارى: 8-ايدىڭ 14-كۇنى ا ق ش نىڭ شىعىس بولەگىندەگى پەنسيلۆانيا شتاتىنىڭ فيلادەلفيا قالاسىندا وق شىعارۋ ۋاقيعاسى تۋىلىپ، نەشە ساقشى جارالانعان.

جالپى 0 پارشا لەبىز
توراپتاستار لەبىزى

ۋاقىتشا لەبىز جازىلمادى!

اتى-ءجونى: كوكەك نومەرى:

تەكسەرۋ نومەرى: