وسى حاباردى قولفوننان كورىڭىز
نياگارا سارقىراماسى جايلى قىزىقتى مالىمەتتەر
  • ۋاقىتى: 2019-04-24
  • جولداۋشى: سارماي
  • كورىلىم : 545 رەت
  • قاينار: ماسساگەت
  • باعالاۋ : 0 پارشا

نياگارا سارقىراماسى الەمدەگى ەڭ كەرەمەت تابيعي ورىنداردىڭ ءبىرى ەكەنى بەلگىلى. ول جەرگە جىل سايىن مىڭداعان تۋريست كەلىپ، تابيعاتتىڭ وسى ءبىر سيىن ءوز كوزىمەن كورەدى. ولار ءۇشىن ۇلكەن بيىكتىكتەن قۇلاعان سۋدى كورۋ ەشقانداي حاۋىپ توندىرمەيدى.

سونىمەن، وسى ءبىر كەرەمەت سارقىراما جونىندە قىزىقتى جايتتەردى نازارلارىڭىزعا ۇسىنۋدى ءجون سانادىق:

• نياگارا سارقىراماسى ەكى نەگىزگى سارقىرامادان تۇرادى: «تاعا» (Horseshoe Falls) دەگەن اتپەن بەلگىلى كانادالىق سارقىراما جانە ا قش اۋماعىنداعى سارقىراما (American Falls).

• نياگارا سارقىراماسى مۇز ءداۋىرى كەزىندە ورىن العان مۇزدىقتاردىڭ ەرۋى سالدارىنان پايدا بولدى. بۇل وسىدان 10000 جىل بۇرىن ورىن الدى.

• نياگارا سارقىراماسىنداعى سۋدىڭ جاسىل ءتۇستى بولۋى تۇزدىڭ كوپ مولشەرىنەن جانە ۇلكەن بۇرقاقتىڭ اسەرىنەن ەروزياعا ۇشىراعان جەرگىلىكتى توپىراقتىڭ ەرەكشەلىگىنە بايلانىستى بولادى. ونىڭ قۇرامىندا ىزبەستىڭ وتە كوپ مولشەرى بار.

• تابيعي ەروزيا سالدارىنان سارقىراما بيىكتىگى جىل سايىن ءبىر فۋتقا الاسارىپ بارادى. بۇل 50 جىلدان سوڭ، سارقىراما جويىلادى دەگەن ءسوز.

• نياگارا سارقىراماسى ارقىلى كولىكتەرگە ارنالعان ەكى كوپىر سالىنعان. ولار: Rainbow Bridge جانە Whirlpool Rapids Bridge.

• Rainbow Bridge كوپىرى سارقىرامانىڭ تومەنگى اعىسىنان بىرنەشە ءجۇز مەتر جەردە ورنالاسقان. ول جەردەن سارقىراماعا ەڭ ادەمى كورىنىس اشىلادى.

• ا قش-تاعى اۋىز سۋدىڭ 20% ى وسى سارقىراما ارقىلى وتەدى.

• وسى كۇنگە دەيىن كوپتەگەن ادامدار نياگارا سارقىراماسىن باعىندىرۋعا تالپىندى. ءبىراق ولاردىڭ كوپشىلىگى ادامداردىڭ جان تاپسىرۋىمەن نەمەسە جاراقات الۋىمەن اياقتالدى. قازىرگى كەزدە ادامداردىڭ ءار كەزدەگى سارقىرامانى باعىندىرۋعا تالپىنعان وقيعالارى جازىلعان ارنايى مۇراعات بار.

• قازىرگى كەزدە سارقىراماعا ارنايى تۋر ساياحاتتار ۇيىمداستىرىلىپ تۇرادى. ولار مىنگەن كەمە سارقىرامانىڭ تۋرا استىنا دەيىن ءجۇزىپ بارا الادى. مۇنداي ساياحات 1846- جىلدان باستاپ ىسكە قوسىلعان.

• نياگارا سارقىراماسىنىڭ تومەنگى جاعىنان كورىنەتىن قوڭىر ءتۇس قۇلاعان بىرنەشە توننا سۋدىڭ سالدارىنان كوتەرىلگەن توپىراقتىڭ اسەرىنەن بولادى.

• سارقىرامادان قۇلاعان بالىقتاردىڭ 90% ى ءتىرى قالادى.

• «نياگارا» اتاۋىنىڭ شىعۋىنا بايلانىستى عالىمدار اراسىندا بىرنەشە تۇجىرىم بار. سولاردىڭ ءبىرى سارقىرامانىڭ اتاۋى جەرگىلىكتى تايپالاردىڭ «Ongniaahra» دەگەن سوزىنەن شىققان دەيدى. بۇل ءسوز «جەردىڭ ەكىگە بولىنگەن نۇكتەسى» دەگەن ماعىنانى بەرەدى.

• نياگارا سارقىراماسى جونىندە جانە ونى دەكوراتسياعا پايدالانعان بىرنەشە فيلم ءتۇسىرىلدى. ولار: مەريلين مونرو جانە دجوزەف كوتتەن قاتىسقان «Niagara»، «Superman II» فيلىم (1980- جىلى)، «نياگارا: عاجايىپتار، ميفتەر جانە ماگيا»، «كاريب تەڭىزىنىڭ قاراقشىلارى» فيلمدەرى جانە تاعى باسقالار.

• ءار جىل سايىن سارقىرامانى تاماشالاۋعا 25 ميلليون ساياحاتشى كەلەدى.

جالپى 0 پارشا لەبىز
توراپتاستار لەبىزى

ۋاقىتشا لەبىز جازىلمادى!

اتى-ءجونى: كوكەك نومەرى:

تەكسەرۋ نومەرى: